126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม KAIZEN เพื่อเข้าสู่ความเป็นมาตรฐานสากลของกลุ่มบริษัทมิตรผล
หน่วยงาน
มิตรผล
ปีพุทธศักราช
2559
ให้คำปรึกษาและจัดทำแผนปฏิบัติเพื่อลดความสูญเสียในการดำเนินงานสร้างระบบความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล