126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและอินโดนีเซียเพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การลงทุนที่เหมาะสมในประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้ประกอบการไทย
หน่วยงาน
สกว.
ปีพุทธศักราช
2559
  • รวบรวม/เก็บข้อมูลและวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอของประเทศไทยและอินโดนีเซีย
  • รวบรวมข้อมูลรูปแบบและสถานการณ์แนวโน้มการค้า สถิติการค้าชายแดน สิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า ประเภทอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมสิ่งทอ ตลอดจนกฎระเบียบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องให้เป็นปัจจุบันเพื่อประโยชน์ของภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ได้นำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์หรือดำเนินการทางธุรกิจ