126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา)
หน่วยงาน
กรมเจ้าท่า
ปีพุทธศักราช
2559
  • รวบรวม/เก็บข้อมูลและวิเคราะห์และเปรียบเทียบ ข้อมูลทางเศรษฐกิจ ธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับท่าเรือ และ ความเหมาะสมทางด้านเศรษฐกิจ
  • ศึกษาวิเคราะห์วงจรการไหลเวียน เคลื่อนย้ายและขนส่งสินค้าที่มีศักยภาพที่จะขนส่งผ่านท่าเรือแล้วเสนอแนะ