126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการพัฒนาข้อมูลโลจิสติกส์การค้า
หน่วยงาน
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปีพุทธศักราช
2560
เขียนบทความเชิงลึก และ บทความเชิงวิเคราะห์ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี การบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และสถานการณ์