126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ : การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ การผลิตแบบลีน ภายใต้กิจกรรม Total Productive Maintenance (TPM) เพื่อมุ่งสู่ World Class Organizations
หน่วยงาน
กลุ่มมิตรผล
ปีพุทธศักราช
2560
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและการให้คำปรึกษาระบบ TPM (Major Job)