126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

1.โครงการพัฒนาข้อมูลโลจิสติกส์การค้า
หน่วยงาน:กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปี 2560
2.โครงการประกวดรางวัลผู้ประกอบการที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ประจำปี 2560
หน่วยงาน:กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปี 2560
3.โครงการศึกษาทบทวนและสำรวจออกแบบรายละเอียดและศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในรายละเอียด (EHIA) เพื่อก่อสร้างท่าเรือน้ำลึกจังหวัดสตูล (ปากบารา)
หน่วยงาน:กรมเจ้าท่า
ปี 2559
4.โครงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่างอุตสาหกรรมสิ่งทอไทยและอินโดนีเซียเพื่อนำเสนอยุทธศาสตร์การลงทุนที่เหมาะสมในประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้ประกอบการไทย
หน่วยงาน:สกว.
ปี 2559
5.โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงาน หอการค้าไทย
หน่วยงาน:กระทรวงพลังงาน
ปี 2557
6.การศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และนำเสนอแบบจำลองทางธุรกิจเพื่อส่งเสริมการดำเนินการของเอกชนบริเวณจุดผ่านแดนและเขตอุตสาหกรรมส่งออก
หน่วยงาน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี 2557
7.โครงการการศึกษาผลกระทบของการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีนเพื่อการจัดทำมาตรการการดำเนินธุรกิจและมาตรฐานสินค้านำเข้า
หน่วยงาน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี 2556