126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

8.โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับหอการค้าไทย
หน่วยงาน:กระทรวงพลังงาน
ปี 2555
9.โครงการเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดอาเซียน+6
หน่วยงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปี 2554
10.โครงการพัฒนาธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอกนิกส์สู่สากลเพื่อยกระดับและสร้างความเชื่อมั่นธุรกิจ e-Commerce
หน่วยงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปี 2559
11.โครงการ “พัฒนาข้อมูลโลจิสติกส์การค้า” ประจำปี 2559
หน่วยงาน:กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
ปี 2559
12.โครงการพัฒนาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานธุรกิจสินค้าอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน
หน่วยงาน:สำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2558
13.โครงการการศึกษาแนวทางการเพิ่มศักยภาพของระบบโลจิสติกส์และโซ่อุปทานการค้าชายแดนเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรณีศึกษา จุดผ่านแดนด่านสะเดา จังหวัดสงขลา
หน่วยงาน:สำนักงานสนับสนุนทุนวิจัย
ปี 2557
14.โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับภาคเอกชน
หน่วยงาน:กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน