126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

15.โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน
หน่วยงาน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2557
16.การพยากรณ์อุปสงค์ที่เกิดขึ้นจากโครงการพัฒนาท่าเรือน้ำลึกและเขตเศรษฐกิจพิเศษทวาย
หน่วยงาน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี 2556
17.โครงการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินค้าและมาตรฐานสากลปลอดภัย เพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล
หน่วยงาน:บจก.อ่าวไทยคลังสินค้า
ปี 2556
18.โครงการพัฒนาระบบความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและการผลิตแบบลีน เพื่อสร้างมาตรฐานสากลให้โรงงานน้ำตาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
หน่วยงาน:บจก.รวมเกษตรกรอุตสาหกรรม สาขามิตรภูเวียง
ปี 2556
19.โครงการกิจกรรมเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห่วงโซ่อุปทานอุตสาหรรม
หน่วยงาน:กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2556
20.โครงการพัฒนาระบบการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจชายแดน
หน่วยงาน:กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2556
21.โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTM)
หน่วยงาน:สภาอุตสาหกรรม
ปี 2555