126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

22.Logistics Excellence Training
หน่วยงาน:กระทรวงพาณิชย์
ปี 2555
23.โครงการสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์พลังงานกับหอการค้าไทย
หน่วยงาน:กระทรวงพลังงาน
ปี 2555
24.โครงการการศึกษาและประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์เพื่อการลงทุนและจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีน
หน่วยงาน:สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
ปี 2555
25.โครงการเตรียมความพร้อมธุรกิจโลจิสติกส์สู่ตลาดอาเซียน+6
หน่วยงาน:กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ปี 2554
26.โครงการการศึกษาผลกระทบการจัดตัง้ ศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ในประเทศไทย กรณีศึกษา ศูนย์ค้าส่งสินค้าไทย-จีน หรือ China City Complex (CCC)
หน่วยงาน:กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ปี 2554
27.โครงการการบริหารจัดการการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน
หน่วยงาน:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2554
28.โครงการพัฒนาโครงข่ายด้าน Logistics เชื่อมโยงระหว่างกลุ่มจังหวัด ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2553 กิจกรรมการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบในการจัดตัง้ สถานีขนถ่ายสินค้า)
หน่วยงาน:จังหวัดสระแก้ว
ปี 2553