126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

29.โครงการการศึกษาเส้นทางกระจายสินค้าในสาธารณรัฐประชาชนจีน
หน่วยงาน:กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ปี 2553
30.โครงการลดต้นทุนโลจิสติกส์สำหรับผู้ส่งออก
หน่วยงาน:กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
ปี 2553
31.โครงการส่งเสริมลดการใช้พลังงานในสาขาขนส่ง
หน่วยงาน:สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
ปี 2552
32.โครงการก่อสร้าง
หน่วยงาน:กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
ปี 2552
33.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพอุตสาหกรรมอาหาร เพื่อรองรับวิกฤตเศรษฐกิจ กิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงเทคนิคแก่ผู้ประกอบการด้านการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน การตลาด และการบริหารเชิงกลยุทธ์
หน่วยงาน:อุตสาหกรรมพัฒนามูลนิธิเพื่อสถาบันอาหาร
ปี 2552
34.โครงการศึกษาข้อมูลเพื่อจัดทำคู่มือ การประกอบธุรกิจโลจิสติกส์ในประเทศ สาธารณรัฐประชาชนจีนตอนใต้ (ฆณฑลยูนนาน, กวางสี) เวียดนามและมาเลเซีย
หน่วยงาน:สำนักโลจิสติกส์การค้า กระทรวงพาณิชย์
ปี 2552
35.การพัฒนาเนื้อหาและองค์กรความรู้ด้าน โลจิสติกส์อุตสาหกรรม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และอุตสาหกรรมสาขาเป้าหมาย
หน่วยงาน:ขอรับทุนวิจัยจากกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2551