126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

งานบริการเพื่อสังคม

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม และเป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์ และนักศึกษาในหลักสูตร

36.โครงการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเพื่อจัดทำดัชนีค่าบริการระหว่างประเทศ
หน่วยงาน:ขอรับทุนวิจัยจาก สำนักดัชนีเศรษฐกิจ การค้ากระทรวงพาณิชย์
ปี 2551
37.โครงการจัดทำดัชนีต้นทุนโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมพื้นฐาน
หน่วยงาน:ขอรับทุนวิจัยจากกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
ปี 2551
38.โครงการพัฒนาระบบสนับสนุนตัวกลางสารสนเทศสำหรับโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
หน่วยงาน:ขอรับทุนวิจัยจากสำนักโลจิสติกส์ กรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและเหมือนแร่
ปี 2550
39.โครงการกิจกรรมต่อเนื่องเกี่ยวกับการพัฒนาคลังสินค้า เขตท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นประโยชน์กับการดำเนินงานของ TAGS ในอนาคต
หน่วยงาน:ขอรับทุนวิจัยจาก THAI AIRPORTS GROUND SERVICES UNITED
ปี 2549
40.โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์และการจัดการห่วงโซ่อุปทานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำ ตาลทราย
หน่วยงาน:ขอรับทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย
ปี 2549
41.โครงการพัฒนาระบบกระจายสินค้าและบริการ (Logistics Center) ขององค์การคลังสินค้า
หน่วยงาน:ขอรับทุนวิจัยจากองค์การคลังสินค้า
ปี 2538
42.โครงการศึกษาและออกแบบระบบการบริหารจัดการ ศูนย์กระจายสินค้าสี่แยกอินโดจีน
หน่วยงาน:ขอรับทุนวิจัยจากจังหวัดพิษณุโลก
ปี 2538