126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ผศ.ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตรหัวหน้าหลักสูตร
ชื่อปริญญาปร.ด.
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2561
ระยะเวลาศึกษา3, 4 ปี
จำนวนหน่วยกิต48
รายละเอียดหลักสูตร Download
ภาคเรียนปกติ, เสาร์อาทิตย์
เริ่มต้นเพียง
  • ฿78,000
ความนิยม

New Idea New Breath Here

หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน (FinTech) ถูกออกแบบมาเพื่อสอดรับกับวิสัยทัศน์เชิงนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย Thailand 4.0 ในกลุ่มกลุ่มดิจิตอล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

เราสร้าง หลักสูตรที่เหมือนกับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตที่อื่นทั่วไป คือเราสร้างนักศึกษาที่มีศักยภาพด้านการทำวิจัย มีทักษะในการพูด และการเขียนเป็นอย่างดี

ความแตกต่าง จากที่อื่นเป็นสิ่งที่เราคำพยายามหาคำตอบให้กับบัณฑิต นั่นก็คือ เราไม่ได้เพียงให้ความรู้ในด้านวิชาการ ด้านเทคโนโลยีเท่านั้น แต่เรามุ่งที่จะสอนให้นักศึกษามีความรู้ในศาสตร์แห่งการประกอบการ ซึ่งหมายความว่า เรามุ่งสร้างบัณฑิตที่สามารถวิจัยในศาสตร์ด้านเทคโนโลยีการเงินที่นำไปประกอบธุรกิจได้จริง กล่าวคือ “วิจัยในสิ่งที่ขายได้”

ตั้งแต่วันแรก ที่นักศึกษาสมัครเข้ามาเรียน นักศึกษาจะมีส่วนร่วมในการออกแบบเนื้อหารายวิชาสัมมนา โดยการเสนอหัวข้อที่นักศึกษาสนใจจะฟังบรรยายพิเศษที่เกี่ยวข้องกับศาสตร์ด้าน FinTech

เราสร้าง โปรแกรมให้ยืดหยุ่นเพื่อให้ตรงกับพื้นฐานทางความรู้ และเปิดความคิดใหม่ๆ ให้กับนักศึกษา ด้วยการจับคู่นักศึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ที่มีความสนใจในเรื่องเดียวกันได้พูดคุยกับนักศึกษาตั้งแต่วันแรก พร้อมทั้งมีที่ปรึกษาจากภาคธุรกิจซึ่งจะให้แนวคิดและคำแนะนำในการแก้โจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในภาคธุรกิจ

โอกาสสำหรับนักศึกษา จะเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราพยายามจัดเตรียมไว้ให้กับนักศึกษานอกจากการเรียนในชั้นเรียนและสิ่งแวดล้อมในการทำวิจัย เพราะเราคำนึงถึง “การเปิดความคิด” ที่เป็นสากล

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
ภาษาอังกฤษ
Doctor of Philosophy Program in
Computer Engineering and Financial Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)
ชื่อย่อ (ไทย)
ปร.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Philosophy
(Computer Engineering and Financial Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
Ph.D.
(Computer Engineering and Financial Technology)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

มีความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

  • แบบที่ 1.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต
  • แบบที่ 2.1 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาโท จะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ 36 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
  • แบบที่ 2.2 ผู้เข้าศึกษาที่สำเร็จปริญญาตรี จะต้องทำดุษฎีนิพนธ์ 48 หน่วยกิต และศึกษางานรายวิชาอีกจำนวน 24 หน่วยกิต
รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก จำนวน 3 ปี สำหรับแผนการศึกษาแบบที่ 1.1 และแบบที่ 2.1 และจำนวน 4 ปี สำหรับแผนการศึกษาแบบที่ 2.2

ภาษาที่ใช้

หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย

การเข้ารับนักศึกษา

รับนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถอ่านหนังสือ เอกสารประกอบการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูล

สายตรงถึงผู้อำนวยการหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภเชษฐ์ อินทร์เนตร