126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาโลจิสติกส์

ผศ.ดร.วรินทร์ วงษ์มณีหัวหน้าหลักสูตร
ชื่อปริญญาปร.ด.
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
ระยะเวลาศึกษา3 ปี
จำนวนหน่วยกิต51, 75
รายละเอียดหลักสูตร Download
ภาคเรียนปกติ, เสาร์อาทิตย์
เริ่มต้นเพียง
 • ฿84,550
ความนิยม

ชื่อปริญญา

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปร.ด. (โลจิสติกส์)

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิชาโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ
Doctor of PhilosophyProgram in Logistics

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (โลจิสติกส์)
ชื่อย่อ (ไทย)
ปร.ด. (โลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Doctor of Philosophy (Logistics)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
Ph.D. (Logistics)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความรอบรู้ และเชี่ยวชาญในสาขาวิชาโลจิสติกส์ มีความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา ออกแบบและวางแผนระบบการจัดการโลจิสติกส์สำหรับองค์กรได้ ตลอดจนสามารถควบคุมและวางแผนการดำเนินงานขององค์กรให้สามารถบรรลุประสิทธิภาพสูงสุดในการดำเนินงานและสร้างศักยภาพในการแข่งขันด้วยนวัตกรรมด้านโลจิสติกส์ที่ทันสมัย เป็นตัวขับเคลื่อน (Logistics Innovation Driven Entrepreneur) โดยมุ่งผลิตดุษฎีบัณฑิตที่มีความสามารถศึกษาค้นคว้าและวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ทางด้านโลจิสติกส์ เพื่อรองรับภาคธุรกิจ อุตสาหกรรมของประเทศและภูมิภาคอาเซียน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและงานวิจัยทางด้านโลจิสติกส์ชั้นสูงของประเทศไทยให้สามารถแข่งขันกับอารยประเทศได้ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ (LRDI-UTCC) ที่เป็นแหล่งสนับสนุนข้อมูลผลการศึกษาวิจัยเชิงลึกจากการปฎิบัติจริงของผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ชั้นนำของประเทศ ซึ่งมีผลงานทางวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ที่เป็นที่ยอมรับทั้งระดับชาติและนานาชาติ

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

 • แผนที่ 1 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ ไม่น้อยกว่า 51 หน่วยกิต
 • แผนที่ 2 สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ศึกษารายวิชาเพิ่มเติมและหมวดดุษฎีนิพนธ์ไม่น้อยกว่า 75 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี

ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ในบางรายวิชาตามความเหมาะสม

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถพูด ฟัง อ่าน เขียนที่เข้าใจภาษาไทยและภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร

 • List 1
 • List 2
 • List 3

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนหลักสูตรนี้

 • List 1
 • List 2
 • List 3

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • List 1
 • List 2
 • List 3

ระยะเวลาในการศึกษา

3 ปี


โอกาสในอนาคต

xxxxxxxxxxxxxxxxxx