126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์หัวหน้าหลักสูตร
ชื่อปริญญาวศ.บ.
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
ระยะเวลาศึกษา1.5, 4 ปี
ใบประกอบวิชาชีพกว.
รายละเอียดหลักสูตร Download
ภาคเรียนปกติ, เสาร์อาทิตย์
เริ่มต้นเพียง
 • ฿28,333
ความนิยม

ว่าด้วยเรื่องของวิศวกรรมไฟฟ้า

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้เปิดการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี 2533 บัณฑิตในสาขาวิชาไฟฟ้าที่สำเร็จการศึกษาจากที่นี่ จะมีคุณลักษณะที่โดดเด่นและแตกต่างจากที่อื่นๆ ดังนี้

 • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทั้งในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และ วิศวกรรมพลังงาน สามารถนำหลักการหรือทฤษฎีทั้งสองไปประยุกต์ วิเคราะห์ และวางแผนได้
 • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและการค้า ด้วยลักษณะโดดเด่นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เป็นแหล่งความรู้และวิชาการด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และ เศรษฐศาสตร์

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Electrical Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Electrical Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะที่เกี่ยวกับการนำความรู้พื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์รวมถึงการประยุกต์ความรู้ด้านเทคโนโลยีวิศวกรรมต่างๆเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะองค์ความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลัง อิเล็กทรอนิกส์กำลัง ระบบควบคุมและการวัด และ พลังงานประยุกต์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับคณิตศาสตร์ประยุกต์ คอมพิวเตอร์ และระบบจำลอง องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับกลศาสตร์ และ องค์ความรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการบริหาร ให้แก่นักศึกษา โดยเป็นการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มุ่งเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปประกอบอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ บนพื้นฐานของคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน และมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกและสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะพึงประสงค์ของสังคม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

จำนวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร

ปริญญาตรีทางวิชาชีพ สาขาวิชาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ตามกฎหมายขององค์กรวิชาชีพ

ภาษาที่ใช้

การจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลัก เป็นตำราภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

การรับเข้าศึกษา

การรับนักศึกษาไทยและนักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยเป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน

จุดเด่นของหลักสูตร

 • หลักสูตรฯ เป็นวิศวกรรมไฟฟ้าแขนงไฟฟ้ากำลัง กับ พลังงานเครื่องกลด้านความร้อน
 • บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพ ไฟฟ้ากำลัง และ พลังงาน
 • หลักสูตรฯ ผ่านการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร แขนงไฟฟ้ากำลัง

ความร่วมมือของหลักสูตร (MOU)

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนากาโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
 • บริษัท นิปปอน เซกิ จำกัด (ประเทศไทย)
 • บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิ้ล จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่ต้องเลือกหลักสูตรนี้

หลักสูตรไฟฟ้า ได้ประสานความร่วมมือกับ “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแห่งนากาโอกะ ประเทศญี่ปุ่น” (Nagaoka University of Technology, JAPAN) ในการส่งนักศึกษาในสาขาวิชาไปศึกษางานโครงการ เพื่อเสริมสร้างความรู้ เปิดโลกทัศน์ และเพิ่มพูนประสบการณ์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและเอกโดยได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษ

ผศ.ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์
หัวหน้าหลักสูตร

ระยะเวลาในการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนปกติ

 • 3 ปีครึ่ง - 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2 ปี - 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

สำหรับหลักสูตรนอกเวลาทำการ (เสาร์ - อาทิตย์)

 • 3 ปีครึ่ง - 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2 ปี - 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • วิศวกรที่ปรึกษาด้านระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบไฟฟ้า
 • วิศวกรฝ่ายการตลาดและบริการ
 • อาชีพอิสระ ฯลฯ

นอกจากนี้ยังสามารถศึกษาต่อในวิชาการแขนงอื่น เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ อาทิ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ ฯลฯ วิศวกรไฟฟ้ามักมีฐานความรู้ที่แข็งแกร่ง สามารถศึกษาต่อในวิชาการแขนงหรือสาขาต่างๆได้ไม่ยาก

ประมาณเงินเดือนเริ่มต้น

20,000 ถึง 40,000 บาท


โอกาสในอนาคต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเป็นที่ต้องการอีกมากมายในหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ตลอดจนสายอาชีพใหม่ วิศวกรออกแบบและจัดการระบบการขนส่ง วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่