126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ดร.มณิสรา บารมีชัยหัวหน้าหลักสูตร
ชื่อปริญญาวศ.บ.
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562
ระยะเวลาศึกษา1.5, 4 ปี
จำนวนหน่วยกิต128
รายละเอียดหลักสูตร Download
ภาคเรียนปกติ, เสาร์อาทิตย์
เริ่มต้นเพียง
 • ฿28,333
ความนิยม

เราคือหลักสูตรแรกของเมืองไทย

หลักสูตรโลจิสติกส์ที่เป็นวิศวกรรมแห่งแรกของประเทศไทย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีประสบการณ์ผลิตบัณฑิตมากว่า 25 ปี และเป็นที่แรกที่ผลิตบัณฑิตโลจิสติกส์ (วศ.บ. โลจิสติกส์) นอกจากพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนให้ทันสมัยแล้ว คณะยังสรรหาองค์ความรู้ใหม่และแนวโน้มของตลาดแรงงานในอนาคต เพื่อสร้างหลักสูตรใหม่ที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและรองรับการพัฒนาประเทศอย่างต่อเนื่อง

หลักสูตรโลจิสติกส์เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับการออกแบบ วางแผน และวิเคราะห์ทางด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มุ่งเน้นการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ มีทักษะ ประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติจริง สามารถบูรณาการเพื่อใช้ในการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้หลักสูตรยังผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านโลจิสติกส์

 • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทั้งในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และ วิศวกรรมพลังงาน สามารถนำหลักการหรือทฤษฎีทั้งสองไปประยุกต์ วิเคราะห์ และวางแผนได้
 • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและการค้า ด้วยลักษณะโดดเด่นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เป็นแหล่งความรู้และวิชาการด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และ เศรษฐศาสตร์

ทำความรู้จักกับโลจิสติกส์

โลจิสติกส์ (Logistics) เป็นคำที่มาจากภาษากรีก แปลว่า “ศิลปะในการคำนวณ” ในสมัยโบราณ รวมทั้งในสมัยปัจจุบัน มีการกล่าวถึง การส่งกำลังบำรุงทางทหาร และการประสบชัยชนะ หรือความพ่ายแพ้ในสงครามโดยอาศัยความเข้มแข็ง หรือความอ่อนแอของสมรรถนะในเชิงโลจิสติกส์ คำนิยามที่ใช้นิยามการจัดการโลจิสติกส์ในระดับสากลนั้นจะ เป็นคำนิยามจาก The Council of Logistics Management (CLM) ซึ่งได้ให้คำนิยามการจัดการด้านโลจิสติกส์ไว้ว่า

กระบวนการในการวางแผน ดำเนินการ และควบคุมประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการไหล การจัดเก็บวัตถุดิบ สินค้าคงคลังในกระบวนการ สินค้าสำเร็จรูป และสารสนเทศที่เกี่ยวข้องจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดที่มีการใช้งาน โดยมีเป้าหมายเพื่อสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค

นอกจากนั้นแล้ว Logistix Partners Oy, Helsinki, Fl ให้คำนิยามโลจิสติกส์ธุรกิจว่า

โครงสร้างของการวางแผนทางธุรกิจ สำหรับการบริหารจัดการกับวัตถุดิบ การบริการการไหลของข้อมูล และเงินทุน ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่มีความซับซ้อน การติดต่อสื่อสาร และกระบวนการควบคุม ให้ตรงกับความต้องการในสภาวะแวดล้อมทางธุรกิจปัจจุบัน

ชื่อปริญญา

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
ภาษาอังกฤษ
Bachelor of Engineering Program in Logistics Engineering

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.บ. (วิศวกรรมโลจิสติกส์)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Bachelor of Engineering (Logistics Engineering)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
B.Eng. (Logistics Engineering)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรมออกแบบทางด้านโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติสำหรับการวางแผนและวิเคราะห์โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพด้านวิศวกรรมโลจิสติกส์ เป็นผู้ที่มีคุณภาพ มีความรู้สมรรถนะ และทักษะ ที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ สามารถรู้เท่าทันและปรับตัวให้สามารถดําเนินชีวิตได้อย่าง มีความสุข มีอาชีพที่มั่นคง สร้างรายได้ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์และกติกาใหม่ ๆ และ มาตรฐานที่สูงขึ้น

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

128 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ประเภทของหลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาการ

ภาษาที่ใช้

จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เอกสารและตำราในวิชาหลัก เป็นตำราภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ

การรับเข้าศึกษา

รับนักศึกษาไทย และ นักศึกษาชาวต่างประเทศที่สามารถพูด พัง อ่าน เขียน และเข้าใจภาษาไทยได้เป็นอย่างดีรวมทั้งสามารถอ่านหนังสือ การเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษได้

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

เป็นหลักสูตรเฉพาะของสถาบันที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง ความร่วมมือกับหน่วยงาน สถานประกอบการผ่านโครงการสหกิจศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยฯ โดยรับนักศึกษา เข้าสหกิจศึกษา สถาบันที่มีความร่วมมือ

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา

ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

จุดเด่นของหลักสูตร

 • เปิดสอนในหลักสูตรโลจิสติกส์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 • มีหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก
 • บ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้ประกอบการ
 • ปลูกฝังทักษะเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถริเริ่มธุรกิจนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้
 • เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง สามารถทำงานได้จริง
 • หลักสูตรมีความร่วมมือกับบริษัท อาลีบาบา เว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ระดับโลก ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประกอบการทำธุรกิจออนไลน์
 • เป็นหลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
 • เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายหอการค้าแห่งประเทศไทย

เหตุผลที่ควรเลือกเรียนหลักสูตรนี้

 • มีเครือข่ายของศิษย์เก่าที่เข้มแข็งในสถานประกอบการอันหลากหลาย สามารถมั่นใจได้ว่า บัณฑิตที่จบไปมีงานทำ 100%
 • ผลิตบุคลากรที่จบไปแล้วไม่ได้เก่งด้านการวางแผนอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องสามารถทำงานได้จริง
 • นักศึกษาทุกคนจะได้เรียนรู้เครื่องมือการเป็นผู้ประกอบการจาก MIT (มหาวิทยาลัยชั้นนำของอเมริกา)
 • นักศึกษาจะได้ดูงานทุกปีการศึกษา
 • นักศึกษาจะได้ประสบการณ์จริงจากการฝึกงานและสหกิจศึกษาในสถานประกอบการที่มีชื่อเสียง
 • นักศึกษาสามารถจัดแผนการเรียนให้จบภายในสามปีครึ่งได้
 • สถานที่เรียน อยู่ใจกลางเมือง เดินทางสะดวก และสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน
 • บรรยากาศในการเรียนมีความใกล้ชิดกับอาจารย์ เพื่อน และรุ่นพี่

อาชีพเมื่อสำเร็จการศึกษา

 • เปิดสอนในหลักสูตรโลจิสติกส์เป็นแห่งแรกของประเทศไทย
 • มีหลักสูตรครบทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท และเอก
 • บ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นวิศวกรผู้ประกอบการ
 • ปลูกฝังทักษะเพื่อให้เป็นผู้ประกอบการ สามารถริเริ่มธุรกิจนวัตกรรมในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ได้
 • เรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริง สามารถทำงานได้จริง
 • หลักสูตรมีความร่วมมือกับบริษัท อาลีบาบา เว็บไซต์ธุรกิจออนไลน์ระดับโลก ในการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถในการประกอบการทำธุรกิจออนไลน์
 • เป็นหลักสูตรที่มีโครงการความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระหว่างประเทศ
 • เป็นหลักสูตรที่มีความร่วมมือกับเครือข่ายหอการค้าแห่งประเทศไทย

ระยะเวลาในการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนปกติ

 • 3 ปีครึ่ง - 4 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 • 2 ปี - 2 ปีครึ่ง สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

สำหรับหลักสูตรภาคเรียนนอกเวลาทำการ (เสาร์ - อาทิตย์)

 • 2 ปี สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และขึ้นอยู่กับการเทียบโอนการศึกษา

ประมาณเงินเดือนเริ่มต้น

จากข้อมูลของ Adecco Thailand 2018 ได้แสดงค่าเฉลี่ยเงินเดือนเริ่มต้นของวิศวกรโลจิสติกส์ อยู่ระหว่าง 20,000 – 50,000 บาท


โอกาสในอนาคต

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตเป็นที่ต้องการอีกมากมายในหลายสายงาน เช่น วิศวกรควบคุมระบบไฟฟ้า วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม วิศวกรคอมพิวเตอร์ นักพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเครือข่าย ตลอดจนสายอาชีพใหม่ วิศวกรออกแบบและจัดการระบบการขนส่ง วิศวกรออกแบบผลิตภัณฑ์ ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการอย่างมากของธุรกิจอุตสาหกรรมยุคใหม่