126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ซีอีโอ เอ็มบีเอ)

ดร. พีรพงษ์ ฟูศิริหัวหน้าหลักสูตร
ชื่อปริญญาบธ.ม.
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562
ระยะเวลาศึกษาxx ปี
จำนวนหน่วยกิต36
รายละเอียดหลักสูตร Download
ภาคเรียนปกติ
เริ่มต้นเพียง
 • ฿53,550
ความนิยม

เส้นทางสู่อนาคต ผู้นำระดับสูง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและสร้างระบบการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้สามารถเชื่อมโยง (Integrate) ทรัพยากรต่างๆที่สำคัญได้แก่ คน กระบวนการ เทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจมีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านบริหารจัดการควบคู่กัน เพื่อให้สามารถก้าวไปเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เข้ากับการบริหารธุรกิจ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้เพื่อผลิตผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโซ่อุปทาน วางแผนการผลิต การขนส่ง และโลจิสติกส์ สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร

 • xxxxxxx
 • xxxxxxx

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะบริหารธุรกิจ

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
ภาษาอังกฤษ
Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ชื่อย่อ (ไทย)
วธ.ม.
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Business Administration
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.B.A

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

จุดเด่นของหลักสูตร

 • นักศึกษาสามารถเรียนรู้จากสาขาวิชาที่หลากหลาย (Interdisciplinary) ทั้งทางด้านการบริหารธุรกิจ และการบริหารงานวิศวกรรมที่ครอบคลุมการแก้ปัญหาทุกจุดขององค์กร พร้อมทั้งเรียนรู้การจำลองการบริหารโซ่อุปทานจริง
 • การบูรณาการความรู้และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารและวางแผนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันได้ ตั้งแต่การออกแบบ การจัดซื้อวัตถุดิบ การผลิต การเงิน การขนส่งสินค้า การกระจายสินค้า การตลาด และการบริการลูกค้า
 • นักศึกษาได้ศึกษาดูงานจากบริษัทและองค์กรชั้นนำภายในประเทศและต่างประเทศ
 • ประสบการณ์การเรียนด้วยการดำเนินการสอนโดยอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านการบริหาร การผลิต และการบริหารงานโลจิสติกส์ของประเทศ

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • เป็นผู้จบปริญญาตรีสาขาใดสาขาหนึ่ง
 • มีประสบการณ์การทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ
 • หากไม่มีประสบการณ์การทำงานต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.5 หรือ
 • ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 2.5 หรือ

กิจกรรมเสริมหลักสูตร

ตัวอย่างกิจกรรมนักศึกษาปริญญาโท CEO MBA Logistics ที่จัดขึ้นทุกปีให้กับนักศึกษา ทั้งการปฐมนิเทศ การบรรยายจากผู้บริหารชั้นนำ การศึกษาดูงานภายในและต่างประเทศ การแข่งขันเกมการจำลองการบริหารธุรกิจ (Management Game) การแข่งขันเกมการจำลองการบริหารโซ่อุปทาน (Fresh Connection Game – เกมชั้นนำระดับโลกในการบริหารโซ่อุปทาน) การอบรมเชิงปฏิบัติการความเป็นผู้นำ งานเสวนา งานประชุมวิชาการนักศึกษา CEO MBA การปัจฉิมนิเทศ เป็นต้น ดูรายละเอียดข้อมูลและกิจกรรมเพิ่มเติม มากดไลค์เราได้ ที่ http://www.facebook.com/Logistics.UTCC

วิธีการรับสมัคร

 • เปิดรับสมัครสองกลุ่มเวลา ภาคเสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียนวันเสาร์เต็มวัน และวันอาทิตย์ครึ่งวัน และภาคค่ำ เวลาเรียน 18.00-21.00 น.
 • สนใจสอบถามประวัติโดยละเอียดเกี่ยวกับการเรียนการสอนได้ที่ 02-697-6726 ติดต่อ ผศ.ดร.วัชรวี จันทรประกายกุล หรือมีคำถาม ทิ้งคำถามไว้ได้หน้าเพจ FB หรือ Inbox ของ http://www.facebook.com/Logistics.UTCC
 • สนใจสมัคร สมัครได้ที่ตนเอง บัณฑิตวิทยาลัยหอการค้าไทย โทรศัพท์ 02-697-6884-6 โทรสาร 02-277-1943

จบแล้วทำงานที่ไหน?

นักศึกษาของเรามาจากบริษัทชั้นนำทางโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการผลิต และอุตสาหกรรมการบริการ รวมทั้งเป็นเจ้าของกิจการของตนเอง มาต่อยอดความรู้ด้านการจัดการโลจิสติกส์กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และนักศึกษาหลายท่านที่มีความมุ่งหวังในการเปลี่ยนสายงานและได้มาเรียนกับเรา

ระยะเวลาในการศึกษา

ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี 4 เดือน ภาคเสาร์-อาทิตย์ เวลาเรียนวันเสาร์เต็มวัน และวันอาทิตย์ครึ่งวัน และภาคค่ำ เวลาเรียน 18.00-21.00 น.


โอกาสในอนาคต

................................................