126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ (ซีอีโอ เอ็มบีเอ)

ดร. พีรพงษ์ ฟูศิริหัวหน้าหลักสูตร
ชื่อปริญญาบธ.ม.
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2562
ระยะเวลาศึกษาxx ปี
จำนวนหน่วยกิต36
รายละเอียดหลักสูตร Download
ภาคเรียนปกติ
เริ่มต้นเพียง
  • ฿53,550
ความนิยม

เส้นทางสู่อนาคต ผู้นำระดับสูง

วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการสร้างผู้เชี่ยวชาญ และวิศวกรผู้ประกอบการมืออาชีพ เพื่อทำหน้าที่ในการบริหารจัดการและสร้างระบบการปฏิบัติงานในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ให้สามารถเชื่อมโยง (Integrate) ทรัพยากรต่างๆที่สำคัญได้แก่ คน กระบวนการ เทคโนโลยี รวมทั้งข้อมูลข่าวสาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ในยุคโลกาภิวัตน์ และเป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมธุรกิจมีปรัชญาการศึกษาที่มุ่งเน้นในการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในด้านเทคโนโลยีและด้านบริหารจัดการควบคู่กัน เพื่อให้สามารถก้าวไปเป็นผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เข้ากับการบริหารธุรกิจ

การสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

เป้าหมายหลักของหลักสูตรนี้เพื่อผลิตผู้บริหารองค์กรที่มีความรู้ความสามารถทางด้านการบริหารธุรกิจ และมีความเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโซ่อุปทาน วางแผนการผลิต การขนส่ง และโลจิสติกส์ สามารถสร้างความสามารถในการแข่งขันขององค์กรได้ โดยใช้กลยุทธ์การบริหารงานด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเป็นตัวขับเคลื่อนองค์กร


Fatal error: Uncaught Error: Undefined constant "PHP" in C:\inetpub\wwwroot\site\eng.utcc.ac.th\modules\courses\master\logistics\index.php:70 Stack trace: #0 C:\inetpub\wwwroot\site\eng.utcc.ac.th\modules\courses\index.php(18): include() #1 C:\inetpub\wwwroot\site\eng.utcc.ac.th\index.php(12): include('...') #2 {main} thrown in C:\inetpub\wwwroot\site\eng.utcc.ac.th\modules\courses\master\logistics\index.php on line 70