126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

รศ.ดร.สุวรรณี อัศวกุลชัยหัวหน้าหลักสูตร
ชื่อปริญญาวศ.ม.
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2560
ระยะเวลาศึกษา1 ปี
จำนวนหน่วยกิต36
รายละเอียดหลักสูตร Download
ภาคเรียนเสาร์อาทิตย์
เริ่มต้นเพียง
  • ฿55,550
ความนิยม

เรียนปีเดียวจบ

หลักสูตรการเรียนการสอนที่เน้นการนำเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไปประยุกต์ธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ มุ่งเน้นเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัย เช่น การจัดการ FINTECH (Financial Technology) เช่น mobile payment, Smart Phone Application in Business, Cloud Computing, BI, BIG DATA, รวมถึงการจัดการสารสนเทศ (Information Management) Information security และ Data Center Management เป็นต้น นักศึกษายังมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จริงกับกูรูชื่อดัง และผู้เชี่ยวชาญในภาคธุรกิจทั้งในประเทศ เช่น ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย และต่างประเทศ เช่น Stuttgart Media University, Germany, Chinese Academics of Science สำหรับนักศึกษาที่ทำวิทยานิพนธ์ หลักสูตรมีทุนการศึกษาทั้งนี้ขึ้นกับหัวข้อวิจัย หลักสูตรที่ได้รับรองจาก กพ. จัดการเรียนการสอนแบบปีเดียวจบ

รับสมัครผู้ที่จบปริญญาตรีทุกสาขา มีการปรับพื้นฐานก่อนเข้าเรียน ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ไม่เกิน 160,000 บาท

  • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะทั้งในด้านวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง และ วิศวกรรมพลังงาน สามารถนำหลักการหรือทฤษฎีทั้งสองไปประยุกต์ วิเคราะห์ และวางแผนได้
  • เป็นวิศวกรที่มีความรู้และทักษะในด้านการบริหารจัดการ มีความเข้าใจในเชิงธุรกิจและการค้า ด้วยลักษณะโดดเด่นของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่เป็นแหล่งความรู้และวิชาการด้านบริหารธุรกิจ บัญชี และ เศรษฐศาสตร์

รายละเอียดหลักสูตร

ชื่อสถาบันอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
ภาษาอังกฤษ
Master of Engineering Program in Computer Engineering and Financial Technology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย)
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)
ชื่อย่อ (ไทย)
วศ.ม. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน)
ชื่อเต็ม (อังกฤษ)
Master of Engineering (Computer Engineering and Financial Technology)
ชื่อย่อ (อังกฤษ)
M.Eng. (Computer Engineering and Financial Technology)

วิชาเอกหรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของหลักสูตร

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน เป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ร่วมกับเทคโนโลยีการเงิน โดยเป็นการสอนที่เน้นการสร้างทักษะทางคอมพิวเตอร์กับเทคโนโลยีการเงิน (FINTECH) เพื่อให้ได้มหาบัณฑิตที่สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเชี่ยวชาญ ทั้งยังยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการและวิชาชีพทางด้านวิศวกรรม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

36 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ

เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 1 ปี

ภาษาที่ใช้

ภาษาไทย และเอกสารและตำราในวิชาของหลักสูตร เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น

มีการทำวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัย Stuttgart Media ประเทศเยอรมัน และ Chubu University ประทศญี่ปุ่น

เหตุผลที่ต้องเลือกหลักสูตรนี้

เรียนปีเดียวจบ การเรียนการสอนเป็นแบบ block course หรือเรียนทีละรายวิชา ผู้สนใจสามารถสมัครเรียนตามรายวิชาและสะสมหน่วยกิตเพื่อรับวุฒิการศึกษาต่อไปได้

รองศาสตราศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย
ผู้อำนวยการหลักสูตร

ระยะเวลาในการศึกษา

1 ปี

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  • นักวิชาการด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  • ผู้จัดการระบบด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน
  • ผู้บริหารด้านวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการเงิน

สมัครเรียนหรือสอบถามข้อมูล

สายตรงถึงผู้อำนวยการหลักสูตร รองศาสตราศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย