126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานกลุ่มวิสาหกิจฯ ดอนตูม

เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา เพื่อที่จะเตรียมความรู้ในการทำงานจริง และการทำงานด้านอื่น ๆ นอกเหนือจากการศึกษาตามหลักสูตรและหนังสือเรียน และยังได้พิจารณาเห็นว่าการพานักศึกษาไปดูงานกับบริษัทจะสามารถส่งเสริมความรู้แก่นักศึกษา รวมถึงเพิ่มพูนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจมากขึ้นในการนำความรู้ที่มีไปประยุกต์ใช้จริง จึงกำหนดให้มีการจัดทำโครงงานในลักษณะดังกล่าวนี้ขึ้น เป็นโครงการ KPI ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปี พ.ศ. 2560