126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ชนะเลิศการแข่งขัน AIX Contest 2008

รองศาสตราจารย์ ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ ท่านอธิการบดี ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร “สมองใส...หัวใจ มกค.” ให้แก่ นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 3 คน ได้แก่ นายทิพย์ธนวัฒน์ พงษ์วัฒนา , นายสุทธิพร ยิ่งเจริญธนา , นายชีวา รับศรีสุขสกุล ในโอกาสที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากเข้าร่วมการแข่งขัน AIX Contest 2008 ตามที่บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด ได้จัดให้มีการแข่งขันขึ้นภายใต้โครงการ IBM Power Academy Program ของบริษัท ไอบีเอ็ม(ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2551 โดยมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 8 ทีม