126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

แข่งขันหุ่นยนต์ชิงแชมป์ประเทศไทย

การแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2560 ระดับอุดมศึกษา ณ ห้องประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จัดการแข่งขันโดย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ส่งทีม CEO MISSION เข้าร่วมแข่งขัน