126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

นักศึกษาดูงาน SAIC Motor CP

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้จัดทำโครงการพานักศึกษานักศึกษาสาขาวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์และบริหารโลจิสติกส์ เข้าเยี่ยมชมโรงงาน SAIC Motor CP ผู้ผลิตรถยนต์ MG

ในการเข้าศึกษาดูงานไลน์การผลิต เราได้ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทจึงมิสามารถถ่ายภายในไลน์การผลิตภาพมาเผยแพร่ออกสื่อได้