126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงาน บริษัทบุญถาวร จำกัด ปทุมธานี

ดร.มณิสรา บารมีชัย ได้จัดทำโครงการพานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์  เข้าเยี่ยมชมคลังสินค้า  ที่คลังสินค้า บริษัทบุญถาวร จำกัด รังสิต ปทุมธานี

ในการเข้าศึกษาดูงานไลน์การผลิต เราได้ให้ความร่วมมือกับทางบริษัทจึงมิสามารถถ่ายภายในไลน์การผลิตภาพมาเผยแพร่ออกสื่อได้