126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

มอบโล่แด่นักศึกษามีผลเรียนดี 2560

นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีประจำปีการศึกษา 2559 สมควรได้รับโล่ประกาศเกียรติยศคะแนนสูงสุดประจำชั้นปีในวันเดียวกับปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2560 โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

ลำดับ ชั้นปีที่ เลขทะเบียน ชื่อ สาขา GPA (เทอม 1 + 2) สถานะทุน
1 1 5907100017 นางสาวพนิดา  พูลแก้ว วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4  
2 1 5907104005 นางสาวมณีรัตน์  วัฒนชัยปภา วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 4.00 ทุนครึ่ง
3 1 5907101012 นายมุขยา  วงศ์ดาราพานิช วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 4.00 ทุนครึ่ง
4 2 5807100028 นางสาวมิตรา  บัวมี วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3.92 -
5 2 5807105018 นางสาววิลาสินี  วันงาม วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง 3.53 -
6 2 5807106003 นายไชยวัฒน์  ศรีสุขมั่งมี วิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ 3.07 ทุนครึ่ง
7 2 5807103002 นางสาวสิริยา  บุญใหญ่ วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ 3.98 -
8 2 5807104025 นายวิทวัฒน์  คำเกิด วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน 3.53 รัตนมงคล
9 2 5807101008 นายธนโชติ  วีรนุกุลจิต วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 4.00 -
10 3 5707100004 นางสาวทิพย์วรรณ  วรรณศรี วิศวกรรมโลจิสติกส์ 4.00 -
11 3 5707105001 นายอุสมาน  สะตาปอ วิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับระบบราง 3.78 ทุนครึ่ง
12 3 5707103011 นายธนพนธ์  สังหิตกุล วิศวกรรมอุตสาหการและระบบบริการ 3.86 รัตนมงคล
13 3 5707401001 นายวณัฐพงษ์  ดอกพุฒ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 4.00  
14 4 5607100032 นายมานิต  จาวลา วิศวกรรมโลจิสติกส์ 3.94  
15 4 5607101023 นายอรรถพร  กิ่งสวัสดิ์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 4.00