126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ปั้มน้ำเคลื่อนที่ได้

ผศ.ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ ได้รับรางวัล Special prize สิ่งประดิษฐ์ "ปั๊มน้ำพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบเคลื่อนที่ได้" ในกลุ่มสิ่งประดิษฐ์เพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช. ในช่วงระหว่างวันที่ 3 -6 กุมภาพันธ์ 59 นี้ ที่ศูนย์การแสดง Bitec บางนา ซึ่งนวัตกรรมนี้ ได้รับการจดอนุสิทธิบัติแล้ว จากผลงานของคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ที่ถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์ภาคเอกชน