126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ระบบซื้อตั๋วรถไฟฟ้า

ผลงานเรื่อง “ระบบซื้อตั๋วรถไฟฟ้าร่วมผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่” ของ นายนราธิป ผดุงไชทรัพย์  นายวิลาศ กองสว่าง และนายเอกพิทักษ์ บุญมา  โดยมี รศ.ดร. สุวรรณี อัศวกุลชัย เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ได้ผ่านการพิจารณาเพื่อนำเสนอผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 9 – 12 สิงหาคม 2561 ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2018)” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ