126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

สาขายานยนต์ฯ ดูงาน Yamaha

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนะ เยี่ยงกมลสิงห์ หัวหน้าหลักสูตรวิศวกรรมธุรกิจยานยนต์ ได้นำพานักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่า