126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

อบรมนักเรียนสร้างนวัตกรรม

เมื่อวันที่  25-26  ตุลาคม  2561 คณะฯ ได้จัดค่ายครูแนะแนวภายใต้โครงการที่ชื่อว่า “โครงการสร้างวิศวกรผู้ประกอบการยุคไทยแลนด์  4.0” ปีการศึกษา 2561 โดยนำนักเรียนมาอบรมสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีผสมเครื่องดื่ม 2 ชนิดเข้าหากัน โดยนักเรียนจะได้รับความรู้ในการทำหุ่นยนต์เบื้องต้น