126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

รองชนะเลิศ สหกิจศึกษาดีเด่น 2562

ศิษย์ที่จบปีการศึกษา 2560 ที่ได้ส่งผลงานที่เคยทำในการไปสหกิจศึกษาขณะเรียน เข้าประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น ปี 2562 สำหรับสถานศึกษาที่อยู่ในเครือข่ายภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 เมษายน 2562 ได้คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เรื่อง การปรับปรุงประสิทธิภาพการส่งมอบสินค้า ฝ่ายปฏิบัติการโลจิสติกส์ (กรณีศึกษา โรงงานน้ำตาล AAA) โดย นส. ทิพย์วรรณ วรรณศรี และนายศราวุธ มังสระคู คณะวิศวกรรมศาสตร์