126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

วิ่งเกียร์ประเพณี 2562

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้จัดงานวิ่งเกียร์ประเพณี ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาปีที่1 ทุกสาขา ได้ร่วมกันวิ่งรอบๆมหาวิทยาลัย ร่วมกับเพื่อนๆในรุ่นเดียวกันและรุ่นพี่แต่ละชั้นปีเพื่อก่อให้เกิดความรักใครสามัคคี สมัครสมานกลมเกลียว มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว และหลังจากการวิ่งเกียร์ ได้มีการมอบเกียร์เป็นสัญลักษณ์ประจำรุ่น ให้กับนิสิตชั้นปีที่1 ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้