126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ปฐมนิเทศ 2562

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 9 สิงหาคม 2562