126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ปฐมนิเทศ 2563

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ และประชุมผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2562 คณะวิศวกรรมศาสตร์ วันที่ 10 สิงหาคม 2563

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนเข้าสู่รั้วของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในภาคปีการศึกษาใหม่ 2563 เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบปณิธาน ปรัชญาการศึกษาของคณะ และมีความเข้าใจต่อหลักสูตรของแต่ละภาควิชาให้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนปลูกฝังเจตคติในการศึกษาและการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและดีงาม ถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ คือ มีวินัย แต่งกายถูกระเบียบ ซื่อสัตย์สุจริต มีสัมมาคารวะ และจิตอาสา