126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานบริษัทผลิตยางรถยนต์

วันที่ 11 กันยายน 2563 สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ นำโดย อาจารย์ภคพงศ์ อมรกุล(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา), ดร.มณิสรา บารมีชัย (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์) และนายอนุสรณ์ กาลดิษฐ (ครูปฏิบัติการประจำหลักสูตรฯ) นำนักศึกษาเข้าดูงานและฟังบรรยายการปฏิบัติงงานของบริษัท โอตานิ เรเดียล จำกัด (Otani Radial Co,.Ltd) เป็นโรงงานผลิตยางรถยนต์ที่ส่งขายไปทั่วโลก