126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานบริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 สาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์  นำโดยอาจารย์ ดร.ภคพงศ์ อมรกุล(รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สันต์ชัย รัตนนนท์ (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมนวัตกรรมธุรกิจระบบราง) ดร.มณิสรา บารมีชัย (หัวหน้าสาขาวิศวกรรมโลจีสติกส์)   ดร.นพปฎล สกุลสม  พร้อมด้วย ครูโป้ง กับ ครูโจ นำนักศึกษาดูงานและฟังบรรยายการปฏิบัติงานของบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.จำกัด ดังนี้

  1. การควบคุมรถและระบบไฟฟ้าที่ศูนย์ควบคุมรถ
  2. การบำรุงรักษาที่ศูนย์ซ่อมบำรุง
  3. ระบบการจัดการรางและการเข้าออกศูนย์ซ่อมบำรุง 
  4. เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์การซ่อมบำรุงรถ
  5. การจัดการและให้บริการที่สถานีมักกะสัน