126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ธนา วณิชย์กอบจินดา นำนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมธุรกิจระบบรางชั้นปีที่2 เข้าอบรมในที่อับอากาศ (ในอุโมงค์)โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ช่วงมาบกระเบา คลองขนานจิต อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี