126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานที่ท่าเรือแหลมฉบัง

พานักศึกษาดูงานท่าเรือที่แหลมฉบัง บริษัทนามยง เรา...เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสถานที่จริง เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560