126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ฟังบรรยายโลจิสติกส์ แบล็คแคนย่อน

ทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยต้องขอขอบคุณ คุณวิฐรา จิตนราพงศ์ ผจก.แผนกพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้เกีรยติมาเป็นวิทยากรบรรยายให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจสาขาการจัดการโลจิสติกส์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันอังคารที่ 20 กันยายน 2559 ห้อง 1302 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย