126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

รับมอบทุนการศึกษา

พิธีมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย

  1. ทุนสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดีเด่น
  2. ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ช่วยเหลือกิจกรรมคณะอย่างสม่ำเสมอ

โดยทุนการศึกษาดังกล่าวได้รับการสนับสนุนจากกองทุนอาจารย์พิเศษโดยมีรายนามดังนี้

  1. อาจารย์วิวัฒน์ กุลวงศ์วิทย์
  2. อาจารย์ชนินทร์ พิบูลชล
  3. อาจารย์ทองสุข นำพันธ์วิวัฒน์
  4. อาจารย์วีรวัฒน์ สิรโยภาส
  5. อาจารย์ชัยสิทธิ์ ธรรมพีร
  6. ดร.ประพันธ์ศักดิ์ บูรณประภา