126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

Life on Campus

เรียนรู้ประสบการณ์จริง ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย

กิจกรรม

ดูงานบริษัท Heno Mortor

คณะฯ พานักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ วิศวกรรมอุตสาหการ และวิศวกรรมการจัดการธุรกิจเกี่ยวเรื่องกับระบบราง ดูงานที่ Hino Motors