126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“สถาบันวิจัยชั้นนำ ด้านการจัดการโลจิสติกส์ โซ่อุปทาน และการออกแบบ”

กำเนิดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ที่จะให้เป็นศูนย์บริการวิชาการแก่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร์ วงษ์มณีผู้อำนวยการ

ความเป็นมา

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นแหล่งพัฒนาความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและด้านปฏิบัติแก่อาจารย์และนักศึกษาในหลักสูตร ทั้งด้านโลจิสติกส์และในสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ปี 2547 ถึงปัจจุบัน โดยมีการดำเนินงานในโครงการต่างๆ มากมายทั้งด้านโลจิสติกส์และศาสตร์ประยุกต์อื่นๆ

บริการเพื่อสังคม

  • เผยแพร่ความรู้ด้าน การจัดการ Logistics แก่นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
  • จัดอบรมและเปิดหลักสูตรทางด้าน Logistics ที่ไม่เกี่ยวข้องกับปริญญา
  • ให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานต่างๆทั้งภายในมหาวิทยาลัยฯ องค์กรทางธุรกิจภายนอกมหาวิทยาลัย กระทรวง กรม และจังหวัด
  • ดำเนินการจัดอบรม/สัมมนา/ศึกษาระยะสั้น ให้แก่บุคคลที่สนใจ ทั้งในและต่างประเทศ
  • ดำเนินการทำวิจัยทางด้าน Logistics และมุ่งเน้นใน ASEAN
  • จัดตั้งห้องปฏิบัติการ Logistics เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้แก่นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยฯ และรองรับความต้องการจากหน่วยงาน องค์กรธุรกิจต่างๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย
ดูโครงการบริการเพื่อสังคม

ติดต่อสถาบัน

อาคาร 17 ชั้น 1 126/1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

  • 02-697-6730
เว็บไซต์หลัก

สถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์ อยู่ภายใต้การกำกับของฝ่ายวิจัย

มีระเบียบการบริหารจัดการของตนเอง มีคณาจารย์คณะวิศวฯเป็นผู้ดำเนินการทุกภาคส่วน เป้าหมายหลักคือช่วยบริการวิชาการแก่สังคม

หน่วยงานร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาโลจิสติกส์หน่วยงานพันธมิตร