126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กับ Faculty of Information and Communication, Stuttgart Media University, GERMANY

โครงการความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กับ Faculty of Information and Communication, Stuttgart Media University, GERMANY

1. Prof. Dr. Udo Mildenberger, Dean of Faculty of Information and Communication
2. Prof. Dr. Martin Engstler, Director of The Institute for Creative Industries
3. Prof. Dr. Peter Lehmann, ผู้เชี่ยวชาญจาก Institute of Business Intelligence (IBI), อาจารย์จาก Faculty of Information and  Communication
4. Mrs. Elisabeth Messerschmidt, เจ้าหน้าอาวุโส ดูแลหลักสูตรนานาชาติ
5. นักศึกษาเยอรมันจำนวน 5 คน


ภาพผู้เข้าร่วมประชุม ณ ตึก 7 ชั้น 12 ห้องเรียน 3

 

งานนี้สำเร็จได้เป็นอย่างดี ต้องขอขอขอบคุณ

1. ผศ.ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ Apple Regional Training Center  ผู้กล่าวเปิดงาน และเป็นวิทยากรพิเศษ บรรยาย iHybrid
2. Prof. Dr. Peter Lehmann บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ BI framework
3. Prof. Dr. Martin Engstler แนะนำ Faculty of Information and Communication, Stuttgart Media University
4. รศ.วรัญญา ปุณณวัฒน์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผู้ประสานงานทั้งหมด
5. นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังบรรยายในครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 2 คน
- ศิษย์เก่า สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย 2 คน
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์ 9 คน
- ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมธุรกิจ 5 คน และ
- นักศึกษาปริญญาโท ICTM ของคณะวิทยาศาสตร์ 3 คน


ผศ.ดร. ภาณุชาติ บุณยเกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ Apple Regional Training Center  กล่าวเปิดงาน และบรรยายพิเศษ iHybrid


Prof. Dr. Peter Lehmann บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ BI framework


Prof. Dr. Martin Engstler แนะนำ Faculty of Information and Communication, Stuttgart Media University


มอบของที่ระลึกนักศึกษาเยอรมันเข้าร่วมฟัง iHybrid