126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้รับเกียรติเป็นสถาบันเจ้าภาพการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 38 (EECON 38 )