126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สัมมนา โลจิสติกส์การค้าชายแดนกับความสมดุลในพื้นที่ Cross Border Model

สัมมนา โลจิสติกส์การค้าชายแดนกับความสมดุลในพื้นที่ Cross Border Model

โดยมีวัตถุประสงค์เสริมข้อมูลด้านโลจิสติกส์กับผู้ประกอบการในจังหวัดตราด เน้นเรื่องการจัดการคลังสินค้า การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการด้านการขนส่งสินค้า ซึ่งมีผุ้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 40 ท่าน ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ประกอบกิจการด้านการขนส่ง คลังสินค้าเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักในการสัมมนาครั้งนี้...