126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการนักศึกษาดูงาน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสนเทศศาสตร์