126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 Update

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 <font color=red> Update </font>

อัพเดทเพิ่มเติม

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ค่าย “ ลูกแม่ไทร…จิตใจงาม ”

9 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง 7902 อาคาร 7 ชั้น 9
 

9.00 – 10.15 น.

ผู้ปกครองนักศึกษา สนธนากับอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 1 ณ ห้องประชุม คณะวิศวกรรมศาสตร์ อาคาร 19 ชั้น 1

10.15 – 10.30 น.

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์และผู้ปกครองพร้อมกันที่ห้อง 7902

10.30 – 12.00 น.

  • พิธีเปิดงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • ชมวีดีทัศน์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และผลงานต่างๆ ของนักศึกษา
  • กล่าวรายงานโดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
  • คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่
  • รองคณบดีฝ่ายวิชาการชี้แจงประเด็นด้านการเรียน การสอน
  • รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาชี้แจงประเด็นด้านกิจกรรมนักศึกษา
  • แนะนาผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

13.00 – 14.00 น.

ผู้ปกครองและนักศึกษาเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ ของคณะฯ

14.00 – 15.00 น.

นักศึกษาใหม่พบอาจารย์ที่ปรึกษาตามสาขาวิชา

17.30 – 18.30 น.

รับประทานอาหารเย็น (ลานหน้าหอประชุม แบบบุฟเฟ่)

18.30 – 19.30 น.

พิธีบายศรีสู่ขวัญ (หอประชุม)

 

         มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำหนดจัดโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" เพื่อปฐมนิเทศและต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 ตั้งแต่วันที่ 4 – 10 มิถุนายน 2555 ณ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยแบ่งการจัดเป็น 3 รุ่น รุ่นละ 2 วัน 1 คืน มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่มีแนวทางการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตการเรียน และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย
  2. เพื่อเป็นการต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัย และสร้างมนุษยสัมพันธ์ให้เกิดขึ้นในกลุ่มนักศึกษาระหว่างรุ่นพี่ – รุ่นน้อง ภายใต้การดูแลของคณาจารย์อย่างใกล้ชิด
  3. เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีและสร้างความรักความผูกพันต่อมหาวิทยาลัย

        ทั้งนี้ การเข้าร่วมโครงการค่าย "ลูกแม่ไทร...จิตใจงาม" เป็นส่วนหนึ่งของการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา แบ่งการเข้าค่ายเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 อบรม "ค่ายคุณธรรมจริยธรรม" ในวันที่ 4 มิถุนายน 2555 แบบไม่ค้างคืน ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ธรรม "พระพุทธเจ้า" และเป็นวันวิสาขบูชา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงจัดกิจกรรมทางศาสนาขึ้นให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นวาระพิเศษ ทั้งนี้ให้นักศึกษาแต่งกายชุดขาว สำหรับช่วงที่ 2 เข้าค่ายวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2555 (สำหรับคณะวิศวฯ) ซึ่งเป็นกิจกรรมบังคับตามโครงการบัณฑิตอุดมคติของมหาวิทยาลัยโดยนักศึกษาทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการให้ครบ ทั้ง 2 วัน 1 คืน

ประมวลภาพกิจกรรม ค่ายลูกแม่ไทร จิตใจงาม

cr. http://utcc2.utcc.ac.th/masai2555/