126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการฝึกอบรม

นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ เข้ารับการฝึกอบรม

เนื่องด้วยสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ จะจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามโครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาที่จะออกไปประกอบวิชาชีพในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ต่อไป โดยนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้เข้ารับการฝึกอบรมตามประกาศของสาขาฯในวันที่ 10-11 และ 14-15 พฤษภาคม 2555 นี้
 

ลำดับที่

รหัสนักศึกษา

ชื่อ นามสกุล

1

5107103006

นายชัชวีร์ ดอกไม้กุล

2

5107103008

นายกิตติทัศน์ ตังสกุล

3

5107103009

นางสาวอาภรณ์ ไตรอุดม

4

5107103011

นายพลกฤต เพชรวิเชียร

5

5107103012

นายราเชนทร์ จันทร์เกตุ

6

5107103013

นายวุติพงษ์ ซิมซอย

7

5107103015

นายนักสิทธ์ ศักดาพัฒน์

8

5107103018

นางสาวโชติกา สุริโย

9

5107103019

นางสาวอารยา ด้วงใหญ่

10

5007103001

นายอภิเดช บุญแห่ห้อม

11

5007103015

นายสามารถ ดวงอุทัย

12

4907103016

นางสาวศิรภัสสร โชติทอง

13

4907103028

นายอานนท์ ขำเข็มแก้ว

14

4907103029

นายวรุณ บุญสนอง

15

4907103029

นายจำรัส บุญมี

16

4907103046

นายปรัชญา จันชารา

17

5207403003

นายรวีวัฒน์ ทองกระจ่าง

18

5207403006

นายสุรฉัตร ภุมรินทร์

19

5207403007

นายเอกชัย ม่วงอ่อง

20

5207403010

นายพรเทพ พิภพเรืองสนั่น

21

5307403003

นายนฤชา มูลพ้น

22

5307403004

นายจักรพันธ์ นะสาร

23

5307403005

นายขจรพงศ์ บ่อสุวรรณ

24

5307403006

นายวรรณ นามพุธ


หมายเหตุ: นักศึกษาที่มีรายชื่อตามนี้ ที่ไม่ได้เข้ารับการอบรม และไม่ได้แจ้งเหตุความจำเป็น จะถือว่าไม่ได้เข้ารับการปัจฉิมนิเทศน์เพื่อจบการศึกษา