126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย”

โครงการ “เพิ่มพูนความรู้ และศักยภาพสำหรับนักศึกษาในชั้นปีสุดท้าย”

โดยจัดการอบรมในหลักสูตรดังต่อไปนี้

หลักสูตร

วัน-เวลา

สถานที่

จำนวนที่รับ

การเป็นผู้ตรวจประเมินระบบคุณภาพ ISO9001 :2008 (Internal Quality Auditor)

10 – 11 พฤษภาคม 2555

เวลา 08.30 – 16.00 น.

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

40 คน

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) ระดับหัวหน้างาน

14-15 พฤษภาคม 2555

เวลา 08.30 – 16.00 น.

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

35 คน

 

กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมฝึกอบรมดังนี้

  1. นักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 และ ภาคต้น ปีการศึกษา 2555 ตามรายชื่อที่แนบมา
  2. นักศึกษาสาขาวิชาอื่นๆที่มีความสนใจ โดยเป็นนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้าย ซึ่งจะสำเร็จการศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2554 และ ภาคต้น ปีการศึกษา 25555
  3. บัณฑิต ที่เป็นศิษย์เก่าของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม. หอการค้าไทย

 

หมายเหตุ: ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรม และสอบผ่าน จะได้ใบรับรอง หรือ Certificate ในแต่ละหลักสูตร **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ในวันและเวลาทำการ ได้ที่ :
ผศ.ดร. กาญจนา กาญจนสุนทร  02-697-6723 หรือ
อาจารย์วรากร วงษ์บุญ  02-697-6716