126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ขอแสดงความยินดี กับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ คนที่ 15

ขอแสดงความยินดี กับตำแหน่งทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ คนที่ 15

รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดี มอบกระเช้าดอกไม้ให้แก่ รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง
ทางวิชาการระดับ "รองศาสตราจารย์" ซึ่งนับเป็นตำแหน่งรองศาสตราจารย์ลำดับที่ 15
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอีกด้วย