126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555

 

ประกาศเกียรติคุณแก่นักศึกษา

1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ประจำปีการศึกษา 2555

1. 5307100046 นายไรวิชญ์ ไชโยภาพ
2. 5307100059 นายภาคภูมิ พงษ์ศาศวัต
3. 5307101022 นายไกรวิน ไชโยภาพ
4. 5407100018 นายอภิชัย กระจ่างนิวัตร
5. 5407100040 นายอนุรักษ์ เหล่าพิลัย
6. 5407101008 นางสาวปาริชาติ ดวงเดือน

2. นักศึกษา ที่ได้รับทุนการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555       

1. 5407102007  นางสาว ชนกนันท์  ศรีจันทร์นนท์, วิศวกรรมโทรคมนาคม
2. 5407104021  นางสาว กรองกาญจน์  พันสง่า, วิศวกรรมไฟฟ้าและพลังงาน
3. 5407103008  นางสาว โสภิญา  จินตาคม, วิศวกรรมอุตสาหการ
4. 5407101018  นาย กฤตเมธ  เสถียรเลิศจิต, วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และมัลติมิเดีย
5. 5307100054  นาย อดิศักดิ์  เรืองพิพัฒนเดช, วิศวกรรมโลจิสติกส์

3. นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กระทำความดี

นายพรชัย  เขยสง่า เลขทะเบียน 5407402001

ความดี: เก็บเงินสดได้ 2,500 บาท แล้วนำไปคืนเจ้าของ
ประวัติ:นายพรชัย  เขยสง่า จบการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดเพชรบุรี  มีภูมิลำเนาเป็นชาวอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ปัจจุบันศึกษาอยู่ในสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มีอาจารย์ ภคพงศ์ อมรกุล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

 

นักศึกษาที่ได้รับทุนดังกล่าว ให้ปฏิบัติดังนี้

  1. ให้นักศึกษาตรวจสอบชื่อ-นามสกุล และเลขทะเบียนของนักศึกษาให้ถูกต้อง หากต้องการแก้ไขข้อมูล  ให้นักศึกษาติดต่อ อ.ภกรกช  พุ่มเล่ง กองสวัสดิการนักศึกษา อาคาร 6 ชั้น 2 ภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันประกาศผล
  2. นักศึกษาจะต้องรายงานตัว พร้อมซ้อมรับทุนการศึกษาในวันพุธที่ 27 มิถุนายน 2555 ณ.หอประชุม ตั้งแต่เวลา 13.30 น. จนเสร็จสิ้นการซ้อม และเข้าร่วมพิธีไหว้ครู และรับทุนการศึกษาในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 ในรอบแรกทุกคณะวิชา
  3. เงินทุนนี้เป็นเงินที่ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้จัดสรรให้กับนักศึกษา ดังนั้นนักศึกษาจะต้องรายงานตัวและเข้ารับทุนตามวัน และเวลาที่กำหนด หากไม่เข้าร่วมจะถือว่านักศึกษาสละสิิทธิ์ทุนในทุกกรณี ยกเว้นนักศึกษาที่ป่วยและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล พร้อมใบรับรองแพทย์เท่านั้น