126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

ประกาศเรื่องรับโน๊ตบุ๊ค

ประกาศเรื่องรับโน๊ตบุ๊ค

สิ่งที่ต้องเตรียม สำหรับการขอรับโน๊ตบุค

1. สำเนาใบเสร็จค่าลงทะเบียนประจำภาคการศึกษาเต็มจำนวน

2. สำเนาใบเสร็จค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักศึกษา

4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ค้ำประกัน

5. กรณีกู้ยืมต้องแนบหลักฐานการกู้ทุน  กรอ. / กยศ. (Student Loan)

 

        หมายเหตุ : สำหรับนักศึกษาทุนรัตนมงคลหรือนักศึกษาต่อเนื่องหากต้องการโน๊ตบุ๊คต้องจ่ายเงินเพิ่มเติม  (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่  อาคาร  2  ชั้น  1  ศูนย์รับสมัครนักศึกษา)