126/1 ซอยวิภาวดีรังสิต 2 แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

สหกิจศึกษา บริษัท ฮีโน่ โดยมีคณาจารย์ ดร.อำนวย แก้วใส และ รศ.ดร.สถาพร อมรสวัสดิ์วัฒนา